ثبت

درخواست ثبت انواع آزمایش، سونوگرافی، عکس و سایر خدمات پاراکلینیک

تفسیر

خواندن و تفسیر جواب آزمایشات، سونوگرافی، عکس و سایر خدمات پاراکلینیک

نسخه نویسی

ثبت و نوشتن داروهای مزمن مثل داروهای فشارخون، قلبی، کلیوی، دیابت، انسولین، تیروئید و غیره و دریافت از تمامی داروخانه های سراسر کشور با فرانشیز بیمه

ویزیت آنلاین

ویزیت بیماران از طریق واتساپ بصورت متنی، تصویری و تلفنی و نسخه نویس آنلاین و دریافت دارو از داروخانه های سراسر کشور با افرانشیز بیمه