با تشکر از شما.  درخواست شما توسط پزشک مربوطه بررسی و از طریق سامانه نسخه نویسی الکترونیک ثبت گردیده و با پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد. شما بعد از دریافت پیامک می توانید با مراجعه به بخش های مربوطه (داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و …. ) و با ارائه کارت ملی خود خدمات مربوطه را دریافت نمایید.

توجه: خدمات در داروخانه ها و سایر مراکز پزشکی فقط با ارائه کارت ملی انجام می گردد.