• هزینه ثبت انواع آزمایش توسط پزشک عمومی: ۲5۰۰۰تومان
  • هزینه ثبت انواع خدمات رادیولوژی توسط پزشک عمومی:۲5۰۰۰تومان
  • هزینه انواع خدمات رادیولوژی توسط پزشک متخصص:۶۵۰۰۰تومان
  • هزینه نسخه نویسی داروهای مزمن توسط پزشک عمومی:25۰۰۰تومان
  • هزینه تفسیر خدمات توسط پزشک عمومی: ۲5۰۰۰تومان
  • هرینه نسخه نویسی داروهای مزمن توسط پزشک متخصص:۶۵۰۰۰تومان
  • هزینه ویزیت آنلاین توسط پزشک عمومی: ۴۵۰۰۰تومان
  • هزینه ویزیت توسط پزشک متخصص:۶۵۰۰۰تومان