• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152

بایگانی‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دکتران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جهت مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلیک نمایید.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جهت مراجعه به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلیک نمایید.

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جهت مراجعه به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جهت مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلیک نمایید.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جهت مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلیک نمایید.

تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جهت مراجعه به تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلیک نمایید.