• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152
7

آيين ‏نامه اجرائى قانون اجازه تأسيس مطب – مصوب ۱۳۶۲

  • کد خبر : 8734
  • 20 خرداد 1399 - 19:53
مطب به محلى اطلاق می شود كه پزشك در آن محل اعم از بخش خصوصى يا خيريه يا آزاد به طبابت می پردازد.

.ماده ۱ (از آيين نامه ها)

مطب به محلى اطلاق مى‏ شود كه پزشك در آن محل اعم از بخش خصوصى يا خيريه يا آزاد به طبابت مى ‏پردازد.

تبصره – پزشكانى كه در استخدام رسمى دولت بوده يا خواهند بود چنانچه خارج از ضوابط استخدامى در قبال پذيرفتن بيمار علاوه بر حقوق به هر عنوان دستمزدى دريافت دارند، محل كار آنان مطب تلقى مى‏شود.

ماده ۲ (از آيين نامه ها)

منظور از كلمه پزشك در اين آيين‏نامه پزشكان، دندانپزشكان و متخصصان رشته‏ هاى مختلف پزشكى و دندانپزشكى مى‏باشد.

ماده ۳ (از آيين نامه ها)

شهر محل طبابت عبارت از محدوده‏ايست كه براساس تقسيمات كشورى بدين عنوان شناخته شده و يا مى‏شود.

تبصره – بخش‏هاى تابع هر شهرستان جزو همان شهر به شمار مى‏روند.

ماده ۴ (از آيين نامه ها)

كليه پزشكانى كه در تاريخ تصويب قانون تأسيس مطب (۱۸/۵/۶۲) با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مطب داشته‏اند بايد ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‏نامه پرسشنامه برابر فرم پيوست تكميل نمايند و همراه با چهار قطعه عكس به نظام پزشكى مركز ارسال دارند.

نظام پزشكى مركز پس از تأييد پرسشنامه‏ ها، يك نسخه آنرا به وزارت بهدارى ارسال مى‏دارد تا پروانه مطب در همان شهر براى آنان صادر شود.

در پرسشنامه مشخصات كامل فردى، تحصيلى، نوع خدمت، سوابق خدمتى قيد خواهد شد وزارت بهدارى مكلف است ظرف دو ماه پس از دريافت پرسشنامه‏هاى نظام پزشكى پروانه مطب صادر نمايد.

تبصره – پزشكانى كه در فاصله تصويب قانون و تصويب اين آيين‏نامه مطب خود را از شهرى به شهر ديگر انتقال داده‏اند در صورتى كه حائز شرايط مندرج در اين آيين‏نامه باشند پروانه مطب براى شهر جديد جهت آنان صادر خواهد شد.

ماده ۵ (از آيين نامه ها)

در متن پروانه، نام، نام خانوادگى، شهر محل مطب، شماره نظام پزشكى ذكر مى‏شود. بهر پروانه شماره‏اى اختصاص داده خواهد شد كه شامل كد شهر شماره نظام پزشكى و كد مخصوص خواهد بود.

عنوان پروانه (پروانه مطب) خواهد بود كه در بالاى پروانه ذكر مى‏گردد و به امضاء وزير بهدارى يا قائم مقام او در امر صدور پروانه مى‏رسد. اصل پروانه به نحو مقتضى براى پزشك ارسال مى‏شود. رونوشت يا فتوكپى پروانه به نظام پزشكى ارسال مى‏گردد تا در پرونده پزشك ضبط گردد (مطابق فرم پيوست).

ماده ۶ (از آيين نامه ها)

براى پزشكانى كه در تاريخ تصويب قانون اجازه تأسيس مطب (۱۸/۵/۶۲) با توجه به قوانين موضوعه حق طبابت آزاد داشته‏اند ولى به علت اشتغال در طرح خدمت تمام وقت دولتى يا ساير طرحهاى قانونى و يا استخدام در مؤسسات دولتى اعم از لشكرى و كشورى از اين حق استفاده نكرده‏اند پروانه تأسيس مطب براى شهر محل اشتغال آنان با رعايت اين آيين‏نامه صادر مى‏شود.

ماده ۷ (از آيين نامه ها)

پزشكانى كه به افتخار بازنشستگى نايل شده يا مى‏شوند و با رعايت قوانين زمان اشتغال به‏كار پزشكى خود پروانه دائم پزشكى دريافت داشته‏اند يا استحقاق دريافت آنرا دارند براى هر شهرى كه مايل باشند پروانه مطب صادر مى‏شود.

ماده ۸ (از آيين نامه ها)

براى پزشكانى كه در تاريخ تصويب قانون تأسيس مطب در حين انجام خدمت يك ماهه (موضوع قانون خدمت يك ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكى و پيراپزشكى مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۰) يا انجام خدمت موضوع (لايحه قانون خدمت نيروى انسانى درمانى و بهداشتى مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸) بوده‏اند پس از پايان خدمت مذكور در صورت تمايل پروانه مطب براى شهرهايى كه قبل از تصويب قانون، مطب داشته‏اند صادر مى‏شود.

ماده ۹ (از آيين نامه ها)

پزشكانى كه قبل از تصويب قانون اجازه تأسيس مطب بر طبق قوانين موضوعه مشغول طى دوره تخصصى (رزيد نتى) بوده و مى‏باشند پس از اخذ تخصص و انجام خدمات موضوع قانون ۲۴/۹/۵۸ يا قانون ۴/۳/۶۰، در صورت تمايل آنان پروانه مطب براى شهرى كه سابقه مطب قانونى قبل از رزيد نتى داشته‏اند صادر خواهد شد.

ماده ۱۰ (از آيين نامه ها)

پزشكانى كه قبل از تصويب قانون اجازه تأسيس مطب با رعايت قوانين موضوعه در هر شهر مطب داشته‏اند و در تاريخ تصويب قانون مذكور به علت مسافرت يا بيمارى با بهر علت ديگر مطب خود را تعطيل كرده‏اند در صورت تقاضاى پزشك براى همان شهر پروانه مطب صادر مى‏شود.

ماده ۱۱ (از آيين نامه ها)

براى پزشكانى كه از تاريخ ۱۸/۵/۶۲ تا تاريخ تصويب اين آيين‏نامه پروانه طبابت دريافت داشته‏اند در صورت تمايل آنان براى همان شهر محل اشتغال پروانه صادر مى‏شود.

ماده ۱۲ (از آيين نامه ها)

وضع پزشكان مشمول تبصره (۲) قانون اجازه تأسيس مطب در پرسشنامه و پروانه‏ هاى مربوط قيد مى‏شود پزشكان مذكور پس از پايان جنگ تحميلى و بازگشت به شهرهاى محل طبابت سابق خود ملزم به اعلام موضوع به وزارت بهدارى و نظام پزشكى مركز مى‏باشند نظام پزشكى نيز مراتب را به وزارت بهدارى اطلاع خواهد داد.

اين گونه پزشكان در صورتى كه امتياز لازم در ماده (۱۳) را كسب كرده باشند مى‏توانند تقاضاى صدور اجازه تأسيس مطب بر طبق ماده ۱۵ اين آيين‏نامه براى هر شهرى را بنمايند در صورتى كه امتياز لازم به حد نصاب نرسيده باشد بايد در آن شهر و يا هر يك از مناطق پنجگانه موضوع ماده ۱۳ اين آيين‏نامه اجازه تأسيس مطب تحصيل نمايند.

وزارت بهدارشت مكلف است در صورت احراز شرايط در مدت يك ماه پروانه مطب آنان را بر طبق ماده ۱۵ اين آيين‏نامه صادر نمايد.

ماده ۱۳ (از آيين نامه ها)

اعلام نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بسته به جمعيت محل و تعداد پزشكان آن محل و اولويت دادن به مناطق محروم خواهد بود كه بر طبق آن پروانه صادر مى‏شود، مدت توقف پزشك در يك نقطه بسته به كيفيت منطقه خدمت او (با توجه به عوامل محروميت از تسهيلات زندگى و بدى آب و هوا موضوع آيين‏نامه مربوطه مصوب هيأت وزيران و تغييرات بعدى آن) و كسب امتيازات لازم خواهد بود. اين مناطق به هفت (۷) درجه تقسيم مى‏شود.
درجه ۱- مناطقى كه پس از سه سال خدمت مجاز پزشكى در آنجا، پزشك مى‏تواند در هر شهر از كشور پروانه مطب دريافت دارد.
درجه ۲- مناطقى كه پس از سه و نيم سال خدمت مجاز پزشكى در آنجا، پزشك مى‏تواند در هر شهر از كشور پروانه مطب دريافت دارد.
درجه ۳- مناطقى كه پس از چهار سال خدمت مجاز پزشكى در آنجا، پزشك مى‏تواند در هر شهر از كشور پروانه مطب دريافت دارد.
درجه ۴- مناطقى كه پس از پنج سال خدمت مجاز پزشكى در آنجا، پزشك مى‏تواند در هر شهر از كشور پروانه مطب دريافت دارد.
درجه ۵- مناطقى كه پس از شش سال خدمت مجاز پزشكى در آنجا، پزشك مى‏تواند در هر شهر از كشور پروانه مطب دريافت دارد.
درجه ۶- مناطقى كه پس از هفت سال خدمت مجاز پزشكى در آنجا، پزشك مى‏تواند در هر شهر از كشور پروانه مطب دريافت دارد.
درجه ۷- مناطقى كه پس از چهارده سال خدمت مجاز پزشكى در آنجا، پزشك مى‏تواند در هر شهر از كشور پروانه مطب دريافت دارد.
تبصره ۱- كليه خدمات قانونى پزشكان با احتساب ضرايب و امتيازات مربوطه در ماده فوق و تبصره‏هاى آن به حساب خواهد آمد. منظور از خدمات قانونى پزشكى خدمت وظيفه عمومى، خدمت نيروى انسانى درمانى و بهداشتى و خدمت خارج از مركز و خدمت يك ماه پزشكان براساس قوانين مربوطه مى‏باشد.
تبصره ۲- در صورتى كه پزشكان پس از اخذ پروانه تأسيس مطب بخواهند بطور تمام وقت و بدون مطب در شهرى كه براى آن پروانه مطب گرفته‏اند در خدمات دولتى انجام وظيفه نمايند، مدت خدمت آنان بهمان ترتيب فوق محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳- پزشكان كادر هيأت علمى دانشگاه‏ها و مراكز آموزش عالى كشور و پزشكان كادر ثابت نيروهاى مسلح (ارتش، ژاندارمرى، شهربانى، سپاه) و پزشكانى كه در استخدام رسمى وزارت بهدارى بوده و در طرح خودكفايى و يا طرحهاى تمام وقت بهداشتى – درمانى به خدمت اشتغال دارند تا زمانى كه در اين مراكز خدمت مى‏نمايند با تشخيص عالى‏ترين مقام اجرائى هر يك از سازمانهاى مذكور از شمول ماده فوق مستثنى بوده و براى آنان در همان شهر محل خدمتشان با رعايت ساير قوانين مربوطه با قيد علت پروانه تأسيس مطب صادر خواهد شد.
تبصره ۴- سوابق مطب پزشكان كه بطور قانونى قبل از تصويب اين آيين‏نامه داشته‏اند و يا بعداً خواهند داشت و نيز سابقه كار پزشكى مجاز آنان به نحو فوق محاسبه مى‏شود.
تبصره ۵- پزشكان زمانى مى‏توانند براى هر يك از شهرهاى كشور با تمايل خود تقاضاى تأسيس مطب نمايند كه با احتساب ضرايب زير حداقل چهار صد و بيست (۴۲۰) امتياز كسب نمايند.
۱- هر سال خدمت پزشكى در مناطق درجه (۱) ماده فوق ۱۴۰ امتياز دارد.
۲- هر سال خدمت پزشكى در مناطق درجه (۲) ماده فوق ۱۲۰ امتياز دارد.
۳- هر سال خدمت پزشكى در مناطق درجه (۳) ماده فوق ۱۰۵ امتياز دارد.
۴- هر سال خدمت پزشكى در مناطق درجه (۴) ماده فوق ۸۴ امتياز دارد.
۵- هر سال خدمت پزشكى در مناطق درجه (۵) ماده فوق ۷۰ امتياز دارد.
۶- هر سال خدمت پزشكى در مناطق درجه (۶) ماده فوق ۶۰ امتياز دارد.
۷- هر سال خدمت پزشكى در مناطق درجه (۷) ماده فوق ۳۰ امتياز دارد.
تبصره ۶- كسرى مدت يك سال در مناطق هفت (۷) گانه نيز بر طبق ضوابط فوق محسوب مى‏شود. در محاسبه امتيازات مربوطه به روز، اعشار كمتر از نيم امتياز حذف مى‏شود و امتياز نيم يا بيشتر، يك امتياز محسوب مى‏شود.
تبصره ۷- تعيين نياز پزشكى مناطق موضوع ماده (۱۳) با توجه به كليه عوامل محلى و امكانات پزشكى و جمعيت، براساس آمار و اطلاعات رسمى و مكتسبه و نيز اولويت مناطق از لحاظ خدمات پزشكى و ضوابط تغيير عوامل مطب از شهرى به شهرى ديگر در خلال مدت موضوع ماده ۱۳ و همچنين ضوابط اولويت انتخاب محل از طرف پزشك با رعايت اين آيين‏نامه همه سال از طرف كميسيون متشكل از دو نفر نماينده وزارت بهدارى و دو نفر نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالى به انتخاب وزراى مربوط و يك نماينده نظام پزشكى به انتخاب هيأت مديره نظام پزشكى مشخص مى‏شود. تصميمات كميسيون به رأى اكثريت لازم‏الاجراء مى‏باشد.
كميسيون مجازات در موراد خاص بيمارى، از كارافتادگى، شرايط خانوادگى و نياز به پزشك و پزشكانى كه از خارج از كشور مراجعت مى‏كنند مسئله را رسيدگى و بدون محدوديت موضوع اين ماده، براى صدور پروانه تأسيس مطب مجوز صادر كند.۱
۱- اصلاح آيين‏نامه اجرائى قانون اجازه تأسيس مطب – مصوب ۱۳۶۲ – در جلسه مورخ ۱۶/۲/۷۴ هيأت وزيران.
تبصره ۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏تواند براى پزشكان عضو هيأت علمى دانشگاه‏هاى علوم پزشكى مناطق غيرمجاز (موضوع تبصره ماده (۱) قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب ۱۳۶۷) استخدام شده و مشغول انجام خدمت مى‏باشند به شرط آنكه (۱۵ سال تمام از تاريخ استخدام آنان گذشته باشد) پروانه تأسيس مطب صادر نمايد. اينگونه پروانه‏ها مادام كه پزشك مربوط عضو هيأت علمى مى‏باشد اعتبار خواهد داشت.۲
۲- اصلاحى مصوب در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۰هيأت وزيران.
تبصره ۹- پزشكانى كه داراى شرايط زير باشند از كسب امتيازات موضوع اين ماده معاف بوده و براى آنان پروانه مطب مشروط صادر مى‏شود.۳
۳- اصلاح آيين‏نامه اجرائى قانون اجازه تأسيس مطب – مصوب سال ۱۳۶۲ – در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۷۴ هيأت وزيران.
الف – كليه كاركنان رسمى و ثابت وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركتهاى دولتى با داشتن پروانه دائم پزشكى به درخواست بالاترين مقام اجرائى دستگاه مربوط در محل خدمت آنان
ب – زنان متأهل پزشك و دندانپزشك عمومى با داشتن پروانه دائم پزشكى و دو سال خدمت در هر نقطه از كشور در محل اقامت دائمى همسر
ج – كليه پزشكان و دندانپزشكان عمومى و متخصص كه (۴۵) سال تمام سن دارند بدون قيد و شرط
د – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مجاز است (۴۲۰) امتياز موضوع اين ماده را در مناطق مجاز موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به (۳۰۰) امتياز و در مورد ايثارگران به (۲۰۰) امتياز تقليل دهد و تغييرات بعدى در محدوده امتيازات ياد شده با توجه به شرايط مناطق طبق دستورالعملى است كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏رسد.
ه – پروانه مطب مشمولان قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه بطور مشروط در محل خدمت موضوع قانون ياد شده صادر شده است، پس از پايان خدمت قانونى لغو نخواهد شد.
تبصره ۱۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مجاز است:
الف – براى هر سال حضور داوطلبانه پزشكان رزمنده در جبهه – قبل از تحصيل يا در دوران تحصيل – همچنين براى هر سال اسارت آزادگان؛ (۱۴۰) امتياز موضوع تبصره (۵) اين ماده را اعمال كند.
ب – براى جانبازان انقلاب اسلامى كه داراى (۲۵%) جانبازى و بيشتر هستند؛ به ازاى هر (۱%) جانبازى؛ چهار امتياز منظور كند. ج – براى همسران و فرزندان شهداء، پس از دو سال خدمت قانونى ايشان كه در هر نقطه از كشور انجام مى‏گيرد براساس ضوابط مربوط، پروانه مطب در هر محلى كه درخواست كنند صادر كند.۱
۱- اصلاح آيين‏نامه اجرائى قانون اجازه تأسيس مطب موضوع تصويبنامه شماره ۱۰۸۰۷۲/ ت ۱۶۹۰۱ ه مورخ ۲۶/۹/۷۵ هيأت وزيران.

ماده ۱۴ (از آيين نامه ها)

مفاد سر نسخه و تابلوى پزشكان و داشتن دو مطب در يك شهرستان براساس مقرراتى خواهد بود كه به تصويب هيأت مديره نظام پزشكى مركز رسيده يا خواهد رسيد. ضمناً نشانى كامل پزشك و شماره پروانه ذيل نسخ منعكس مى‏شود.

ماده ۱۵ (از آيين نامه ها)

پزشكانى كه قصد تغيير شهر محل طبابت خود را دارند و بر طبق ماده (۱۳) آيين‏نامه تمام مدت خدمت پزشكى خود را انجام داده‏اند مراتب را به نظام پزشكى اعلام و نظام پزشكى در صورت تأييد، موافقت‏نامه خود را با پروانه محل فعلى پزشك همراه با كپى مدارك مثبته حصول شرايط مندرج در ماده (۱۳) به وزارت بهدارى ارسال خواهد داشت، وزارت بهدارى مكلف است در صورتى كه موافقت‏نامه همراه با مدارك، كافى باشد تبديل پروانه را در مدت پانزده روز انجام دهد والا مراتب را به نظام پزشكى جهت رفع نقص، اعلام خواهد نمود و در هر صورت مهلت تبديل پروانه از زمان وصول موافقت‏نامه كامل بيش از پانزده روز نخواهد بود. پزشكانى كه در خلال مدتهاى معين شده در ماده (۱۳) قصد تغيير محل طبابت خود را دارند نيز موظفند مراتب را با ذكر دلائل به نظام پزشكى مركز اعلام نمايند. نظام پزشكى مستندات پزشك مذكور و نيز نظريه خود را به وزارت بهدارى اعلام خواهد كرد تا بر طبق ضوابط تغيير محل مطب در ظرف مدت مذكور اقدام به عمل آورد.

ماده ۱۶ (از آيين نامه ها)

پزشكانى كه به موجب آيين‏نامه قبل براى اولين بار پروانه مطب دريافت داشته‏اند وزارت بهدارى رونوشت پرسشنامه و پروانه تأسيس مطب آنان را به نظام پزشكى ارسال مى‏دارد.

ماده ۱۷ (از آيين نامه ها)

تغيير محل مطب به شهرهايى كه تراكم پزشك يا تسهيلات زندگى كمتر است ضمن حفظ حق افتتاح مجدد مطب در محل قبلى با اعلام موضوع به نظام پزشكى و موافقت وزارت بهدارى و تحويل پروانه قبلى مجاز خواهد بود.

ماده ۱۸ (از آيين نامه ها)

نظام پزشكى مكلف است يك نسخه از فرمهاى ثبت نام سالانه پزشكان در نظام پزشكى مركز را كه براساس مقررات نظام پزشكى صورت مى‏گيرد براى ضبط در پرونده‏هاى آنان به وزارت بهدارى ارسال نمايند.

ماده ۱۹ (از آيين نامه ها)

به استثناى مشمولان ماده (۱۶) اين آيين‏نامه كليه پزشكان اعم از اينكه قبل از تاريخ ۱۸/۵/۶۲، مطب داشته‏اند يا بعداً تقاضاى تأسيس مطب نمايند، ملزم به تكميل پرسشنامه‏هاى موضوع اين آيين‏نامه خواهند بود.

ماده ۲۰ (از آيين نامه ها)

پزشكانى كه قبل از ۱۸/۵/۶۲ براساس قوانين زمان فراغت از تحصيل حق دريافت پروانه موقت يا دائم داشته و از اين حق استفاده نكرده‏ اند مى‏توانند طبق قوانين موجود پروانه پزشكى مربوط را دريافت و براى شهرهاى مجاز برطبق اين آيين‏نامه و قوانين موضوعه پروانه مطب تحصيل نمايند.

ماده ۲۱ (از آيين نامه ها)

اين آيين‏نامه جايگزين مصوبه شماره ۹۲۲۳۰ مورخ ۹/۱۲/۶۲ هيأت وزيران مى‏باشد و با رعايت قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان و ساير قوانين مربوطه قابل اجرا است.
نقل از شماره ۱۱۶۸۸-۲۶/۱/۱۳۶۲ روزنامه رسمى.

لینک کوتاه : https://www.doctoran.ir/?p=8734

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.