• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152
5

دستورالعمل صدور گواهی نهائی انجام برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

  • کد خبر : 8371
  • 13 خرداد 1399 - 9:39
گزيده اي از ضوابط كلي اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي

مشمولين قانون

۱_ مشمولين قانون مطابق با ماده يك قانون و تبصره ۳ و ۴ آن، در پنجسال اول (۷۵- ۱۳۷۰ ) عبارتند از پزشك، دندانپزشك، دكتر داروساز، دكتراي حرفه اي و متخصصان علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي و دكتراي علوم بهداشتي.

در پنجسال دوم ( ۸۰ – ۱۳۷۵ ) كليه شاغلان حرف وابسته پزشكي ( نظير پرستار، ماما، فيزيوتراپ و…) نيز موظف به شركت در دوره هاي خاص آموزش مداوم هستند.

۲- زمان مشموليت نسبت به قانون آموزش مداوم به استناد مصوبه جلسه هفتم شورايعالي آموزش مداوم از تاريخ فارغ التحصيلي مي باشد.

تبصره – در خصوص پزشكان فارغ التحصيل خارج از كشور، تاريخ ارزشيابي دانشنامه نامبردگان در داخل كشور مبناي تاريخ فارغ التحصيلي محسوب مي گردد.

۳ – مشمولين قانون آموزش مداوم ( افرادي كه در ماده يك قانون وتبصره ۳ و۴ آن نامبرده شده اند ) در صورت گذراندن دوره اي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي معتبر بشوند، در آن دوره تحصيلي از كسب امتياز آموزش مداوم معاف مي باشند.

۴-پزشكاني كه در دوره دستياري شركت كرده و موفق به كسب مدرك تحصيلي نشده اندو در مدت دوره دستياري آموزش لازم را كسب نموده اند و بدليل عدم دريافت مدرك تحصيلي نمي توانند از بند شماره ۳ استفاده نمايند ، مدت دوران دستياري آنها بازاء هر سال ۲۵ امتياز معادل مدون محسوب و گواهي مربوطه توسط معاونت آموزشي محل تحصيل صادر مي گردد.

۵- دستورالعمل آموزش مداوم شاغلان حرف وابسته پزشكي، مشتمل بر پرستار، ماما، شنوايي سنجي، شنوايي شناسي، علوم آزمايشگاهي، فيزيوتراپي، گفتار درماني، كاردرماني، تكنولوژي پرتوشناسي (راديوتراپي) كارشناسي و كارشناسي ارشد داروسازي و كارشناسي ارشد دندانپزشكي تهيه گرديد و از اسفند ۱۳۸۵ در مقاطع زماني مختلف ابلاغ گرديد.

تبصره – بديهي است زمان مشموليت افراد فوق الذكر از زمان ابلاغ دستورالعمل مربوطه مي باشد.

۱- هريك از افراد مشمول قانون (بند۱) بايد بطور متوسط ۲۵ امتياز در هر سال مجموعا” ۱۲۵ امتياز در ۵ سال كسب نمايند.

۲- هر يك از مشمولين بند ۵ موظف به كسب بطور متوسط ۱۵ امتياز در سال، مجموعا” ۷۵ امتياز در ۵ سال هستند. به استثناء مشمولين كارشناسي و كارشناسي ارشد داروسازي و كارشناسي ارشد دندانپزشكي كه بايد ۲۵ امتياز در سال مجموعا” ۱۲۵ امتياز در ۵ سال كسب كنند.

۳- مشمولين غير هيات علمي مي بايست ۴۰% از امتيازات آموزش مداوم را از شركت در برنامه هاي مدون كسب نمايند.

۴- حداكثر نيمي از امتيازات برنامه هاي مدون قابل اكتساب از طريق شركت در دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، (مانند تاليف مقاله، تاليف يا ترجمه كتب، سخنراني در همايش هاي داخلي و خارجي) و خودآموزي است.

۵- كليه برنامه هاي آموزش مداوم داراي مجوز (اعم از حضوري و غيرحضوري) به ازاي يك امتياز تعيين شده براي هر يك از گروه هاي هدف معادل دو ساعت آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت (مدنظر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) محسوب مي گردد.

۶- پزشكان عمومي مي توانند با شركت در دوره هاي آموزشي پزشكي خانواده (داراي مجوز وزارت بهداشت)، تا سقف ۱۰۰ امتياز آموزش مداوم در طول يك دوره پنج ساله كسب كنند.

۱- گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم براساس ميزان امتياز مجوز مربوطه و به شرط حضور تمام وقت در برنامه بصورت امتياز كامل به شركت كنندگان اعطا مي شود.

۲- در ساير برنامه ها ( كنگره، سمينار، كنفرانس، كارگاه و … ) شركت كنندگان امتياز متناسب با ساعات حضور دريافت مي نمايند ( در صورت تاخير، تعجيل و يا غيبت ، كمتر از امتياز كامل )

۳- سخنرانان برنامه فقط امتياز سخنراني دريافت مي دارند، مگر اينكه بعنوان شركت كننده در تمام ساعات برنامه در جلسات حضور داشته باشند.

۴- كليه برنامه هاي آموزش مداوم كه داراي مجوز تخصيص امتياز از اداره كل آموزش مداوم مي باشند به عنوان دوره هاي آموزشي حين خدمت تلقي و مشولين براي شركت در اين برنامه ها نيازي به استفاده از مرخصي استحقاقي نخواهند داشت. ( بخشنامه مشترك معاون پشتيباني و معاون آموزشي وزارت متبوع )

۵- در دانشگاهها به فعاليتهاي آموزشي امتياز آموزش مداوم تعلق نمي گيرد، دانشگاهها مي توانند در صورت برنامه ريزي خاص ( منظور برنامه هائي كه فارغ التحصيلان در آن شركت مي كنند نه دانشجويان يا دستياران ) موارد را جهت بررسي امكان تخصيص امتياز به اداره كل آموزش مداوم وزارت متبوع ارسال نمايند

۱- مشمولين قانون در زمان صدور اجازه فعاليت در رشته هاي گروه پزشكي و حرف وابسته اعم از پروانه مطب دائم، موقت و يا پروانه تاسيس و مسئول فني موسسه از زمان فارغ التحصيلي تا آن تاريخ موظف به ارائه گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم مطابق ضوابط مي باشند و پس از آن، نيز پروانه اشتغال اشخاص ياد شده مطابق ضوابط مي بايستي تمديد گردد.

۲- كليه مشمولين قانون در زمان صدور اجازه فعاليت در رشته هاي گروه پزشكي و حرف وابسته مانند پروانه تاسيس مطب، پلي كلينيك، بيمارستان، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و دفتر كار … موظف به ارائه گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور تا آن تاريخ ( واهي مقدماتي)، بازاء هر سال ۲۵ امتياز پس از فراغت از تحصيل مي باشند. بديهي است جهت تمديد پروانه هاي فوق الذكر در پايان دوره هاي پنجساله آموزش مداوم مي بايست اصل گواهيهاي ارائه شده اين افراد به آنان بازگردانده شود تا جهت صدور گواهي نهائي اقدام نمايند و تمديد پروانه ايشان بلامانع گردد.

۳- تنها مورد معذوريت از شركت در برنامه هاي آموزش مداوم در پنجسال دوم مطابق با ماده ۶ آئين نامه اجرائي قانون آموزش مداوم مصوب ۱۳۷۵ عدم فعاليت حرفه اي فرد مشمول قانون است. (يعني فردي كه مشغول ارائه خدمات درماني مي باشد نياز به كسب دانش جديد داشته و از شركت در برنامه هاي آموزش مداوم معاف نمي باشد )

نظر به تعيين هدف پنجساله دوم آموزش مداوم ” ارتقاء كيفيت برنامه ” از سوي شوراي عالي آموزش مداوم، ضوابط نظارت بر برنامه ها بصورت ذيل تدوين گرديد تا در كليه برنامه ها ارزشيابي بعمل آيد و نظارت كامل در اجراي همه برنامه ها وجود داشته باشد و بر اساس ارزشيابي بعمل آمده و نظارت انجام شده، مراكز آموزش مداوم طبقه بندي گرديده و اعتبار بخشي مراكز انجام شود.

نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش مداوم كشور در سه سطح پيش بيني ميگردد:

۱- وزارت بهداشت و درمان ۲- دانشگاهها ۳- دبير برنامه

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( اداره كل آموزش مداوم ) نظارت بر اجراي برنامه ها را به دو روش ذيل بعمل مي آورد.

۲- الف – واحد نظارت و ارزشيابي اداره كل آموزش مداوم بصورت حضوري ( با يا بدون اطلاع قبلي ) بر انجام برنامه ها بصورت اتفاقي نظارت ميكند.

ب – اين واحد با استفاده از گزارش ارزشيابي و نظارت شوراي هر دانشگاه و يا دبير آموزش مداوم دانشگاه به بررسي و تحليل برنامه ها و طبقه بندي آنها جهت اعتبار بخشي مي پردازد.

۱- دانشگاههاي علوم پزشكي نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها را به دو روش ذيل انجام ميدهند:

۲- الف – شوراي آموزش مداوم دانشگاه مسئول اصلي نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها مي باشد و گزارش دوره اي ازدبيرآموزش مداوم خواهد داشت.

ب – دبير آموزش مداوم بر برنامه ريزي، زمان، مكان، انتخاب دبير و اجراي برنامه ( محتوي، شيوه ) و صدور گواهي نظارت داشته و گزارش آن را به شوراي آموزش مداوم دانشگاه ارائه ميدهد و همچنين طبق ضوابط بطور مرتب براي اداره كل آموزش مداوم ارسال مي نمايد.

۳- دبير برنامه: مسئول نظارت بر محتوي و شيوه اجراي برنامه، حضور و غياب و رعايت دستور العمل ها مي باشد.

تبصره:

۱- انجام حضور غياب در هر برنامه لازم است و اعطاي امتياز متناسب با ساعات حضور شركت كننده در برنامه مي باشد.

۲- اداره كل آموزش مداوم وزارت بهداشت بر اساس ارزشيابي انجام شده از برنامه قبلي هر انجمن يا دانشگاه امتياز برنامه بعدي را تعيين مي كند . ارزشيابي از برنامه ها موارد ذيل را شامل ميشود:

– انجام حضور و غياب و اعطاي امتياز مناسب با ساعت حضور شركت در برنامه ها

– رعايت حداكثر تعداد شركت كننده جهت برنامه هايي كه براي آن حداكثر تعداد شركت كننده معين شده است .

– برگزاري برنامه مطابق با ساعات تعيين شده در برنامه درخواستي.

– رعايت ميزان حق ثبت نام دريافتي از شركت كنندگان مطابق با مبلغ پيشنهادي و مصوب شورايعالي آموزش مداوم

– حتي الامكان از تغيير تاريخ خودداري و در صورت اجبار به سه تا ۶ ماه بعد منتقل گردد.

– توزيع فرمهاي نظر سنجي از برنامه و اساتيد بر اساس ضوابطي كه اداره كل آموزش مداوم مشخص مي كند.

– ارسال بموقع نتايج نظر سنجي از سخنرانان و شركت كنندگان در برنامه به اداره كل آموزش مداوم وزارت .

– تهيه خلاصه متن سخنرانيها و توزيع آن ( حتي الامكان ).

– ارائه گواهي نامه هاي شركت در دوره مطابق با امتياز تعيين شده در مجوز و فرم استاندارد اداره كل آموزش مداوم در پايان هر برنامه متناسب با ساعات حضور شركت كننده.

– همكاري با كميته پژوهش اداره كل در موارديكه پيشنهاد ارزشيابي هاي ويژه به مجري برنامه ميشود.

– در نظر گرفتن فرصت كافي براي بحث و تبادل نظر در انتهاي برنامه مطابق برنامه پيشنهادي.

– درصورت عدم اجراي مطلق ضوابط و روشهاي نظارت و ارزشيابي، دبير آن برنامه حداقل براي يك دوره ( طبق نظر مديركل آموزش مداوم ) و آن سازمان برا ي يكسال مجوز دريافت نخواهد كرد.

مصاديق عدم اجراي مطلق ضوابط و روشها عبارتند از:

– تغيير ساعات برنامه و تاريخ برنامه و يا حق ثبت نام بدون اخذ مجوز از اداره كل آموزش مداوم در حاليكه مغاير با برنامه پيشنهادي ارسالي به اداره كل آموزش مداوم باشد.

– صدور گواهي هاي غير واقعي.

– عدم اجراي ضوابطي كه از طرف اداره كل آموزش مداوم براي آن برنامه تعيين شده است .

– در صورتيكه ارزشيابي برنامه از طرف اداره كل نشانگر كيفيت پائين آن برنامه باشد.

۳- دبير هر برنامه كه روشهاي نظارت و ارزشيابي را با موفقيت انجام دهد شامل تسهيلات زير خواهد شد.

الف – فعاليت وي بعنوان استاد نمونه ارزيابي ميگردد ( ضوابط آن به تصويب معاونت پژوهشي وزارت متبوع ميرسد).

ب – متناسب با كيفيت برنامه اجرا شده تا سقف ۲۰% خق ثبت نام كه خارج از شمول مي باشد در اختيار دبير آموزش مداوم دانشگاه قرار ميگيرد تا به تناسب فعاليت بين دست اندركاران و همكاران كميته اجرائي آن برنامه با نظر دبير برنامه هزينه شود.

تبصره : مصاديق كيفيت برنامه همان مواردي است كه در قسمت ۲ اين دستورالعمل آمده است.

 

دانلود

لینک کوتاه : https://www.doctoran.ir/?p=8371

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.