• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152
15

قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

  • کد خبر : 10769
  • 05 مرداد 1399 - 11:46
قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در 16ماده و تبصره ارائه شده است.

ماده ۱ـ كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم وبالاتر كه پس از تاريخ ۱/۴/۱۳۶۷ از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام ميگردد، مكلفند حداكثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور ودر مناطق مورد نياز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وتشكيلات تابعه آن خدمت نمايند.

تبصره۱ـ مدت خدمت در مقطع كارداني يكسال مي باشد.

تبصره۲ـ مدت فوق براي كمتر از دوسال برحسب محروميت نقاط به تفصيل آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره۳ـ كساني كه خدمت موضوع اين قانون را به انجام رسانيده ، همچنين كساني كه داراي پروانه دائم پزشكي بوده يا واجد شرايط دريافت پروانه دائم باشند با دريافت مدرك تحصيلي جديد مشمول خدمات موضوع اين قانون نمي باشند.

تبصره۴ـ پزشكان عمومي ذكور مشمول اين قانون وقانون پيام آوران بهداشت موظفند حداقل يكسال خدمات قانوني را در مراكز بهداشتي ودرماني روستاها وبخشهاي كشور انجام دهند.

تبصره۵ـ مستخدمين رسمي دولت وكادر ثابت نيروهاي مسلح واعضاء هيئت علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وتحقيقاتي، خدمات موضوع اين قانون را در نقاط مورد نياز سازمان ذيربط به شرط داشتن واحدهاي بهداشتي ، درماني انجام خواهند داد.

ماده ۲ـ همسران وفرزندان شهداء ، آزادگان و مفقودين جنگ تحميلي ، يك نفر برادر يا خواهر شهيد يا مفقود ، برادران وخواهران دوشهيد يا بالاتر، آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامي بالاي ۲۵% مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند ونيز تك فرزند خانواده از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف هستند ودرصورت تمايل افراد مذكور ونياز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اين گروه مي توانند از مزاياي اين قانون بهره مند شوند.

تبصره: درمورد معافيت افراد مازاد بر نياز اولويت با رزمندگان است.

ماده۳ـ مدت خدمت دوره ضرورت ودوره احتياط مشمولان اين قانون كه در حرفه پزشكي انجام شوند از كل خدمت مقرر در اين قانون كسر مي گردد.

ماده ۴ـ مشمولان اين قانون مكلفند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعلام ارزشيابي مدرك تحصيلي خارج از كشور به منظور تعيين وضعيت از لحاظ شمول موضوع اين قانون خود را به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي معرفي نمايند۰ وزارت مذكور موظف است ظرف حداكثر ۲ ماه تعيين محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نياز را با رعايت اولويت سهميه مناطق ۱ وآزاد معاف نمايد۰ كساني كه ظرف مدت مقرر خود را معرفي نمي نمايند و يا يك ماه پس از تعيين محل خدمت شروع بكار نكنند غايب محسوب و به تشخيص وزارت مذكور برابر مدت غيبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد.

ماده۵ـ مشمولان اين قانون ماداميكه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشكي نمي باشند.

ماده۶ـ تحويل مدرك تحصيلي وريز نمرات وصدور هرگونه تاييديه تحصيلي وگواهينامه براي مشمولانيكه خدمت موضوع اين قانون را انجام نداده يا معافيت دريافت ننموده باشند ممنوع است.

تبصره ـ كسانيكه براي ادامه تحصيل با هزينه شخصي در دانشگاههاي معتبر مورد تاييد در خارج از كشور در رشته هاي مورد نياز كشور احتياج به مدارك تحصيلي داشته باشند، با سپردن تضمين كافي مبني بر انجام خدمات قانوني پس از فراغت از تحصيل مدارك تحصيلي وگواهي موقت طبابت دريافت خواهند داشت.

ماده۷ـ فارغ التحصيلان سهميه مناطق ۲ وبالاتر ومناطق محروم آزمونهاي سراسري سنوات بعد از انقلاب فرهنگي موظفند تعهدات خود را براساس آئين نامه اي كه به تصويب وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي خواهد رسيد‌، انجام دهند.

ماده۸ـ مشمولين قوانين قبلي خدمات پزشكان كه به دليل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده اند مشمول اين قانون خواهند بود.

ماده۹ـ فارغ التحصيلان خارج از كشور كه از مزاياي ارزي بهره مند نشده اند، از شمول اين قانون مستثني بوده و چنانچه از گروه داراي پروانه باشند طبق ضوابط ، پروانه دائم پزشكي دريافت خواهند نمود.

تبصره۱ـ كسانيكه از ارز دولتي استفاده نموده اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتي خدمات موضوع اين قانون وتهدات مربوطه را انجام خواهند داد.

تبصره۲ـ كسانيكه در حين تحصيل رشته هاي علوم پزشكي وارد كشور شده وتحصيلات خود را تا فارغ التحصيلي در داخل كشور ادامه مي دهند در صورتيكه هزينه تحصيل خود را بپردازند واز مزاياي ارزي دولت بهره مند نگرديده باشند براي باقي مانده دوره تكميلي نياز به انجام خدمات قانوني نخواهند داشت.

ماده۱۰ـ خدمات قبلي مشمولين قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان وداروسازان به قوت خود باقيست وجزء خدمات موضوع اين قانون محسوب ميگردد.

ماده۱۱ـ مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق ومزايا وامور رفاهي (مرخصيهاي استحقاقي، استعلاجي ، بدون حقوق ، پاداش ، كمكهاي غيرنقدي وبيمه عمر ، درمان وحادثه وساير مزايا ) تابع قوانين ومقررات استخدام كشوري وقانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشد وچنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي باشندتابع ضوابط حقوقي ورفاهي ان دستگاه خواهند بود.

تبصره۱ـ مشمولان اين قانون كه به طور تمام وقت وبدون كار انتفاعي خصوصي خدمت مي نمايند ، چنانچه از گروه داراي پروانه باشند در مقابل دو نوبت كار موظف از حقوق ومزايا، اضافه كاري وحق محروميت از مطب طبق آيين نامه اجرايي كه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تدوين خواهند نمود، استفاده مي نمايند ودر صورتيكه از گــــروه بدون پروانه باشند، از مزاياي دونوبت كار موظف ( كار واضافه كار) بهره مند مي گردند.

تبصره۲ـ وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي تواند مشمولان موضوع اين قانون را در صورت نياز با اولويت مناطق محروم ونيازمند در حين خدمت بدون اخذ مجوزهاي مربوطه به استخدام پيماني يا رسمي دستگاه مربوطه در آورند.

ماده۱۲ـ مشمولان اين قانون كه به سن بالاي ۴۵ سالگي رسيده باشند ، از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند.

ماده۱۳ـ بهداشتكاران دهان ودندان وكاردانهاي بهداشت خانواده ومبارزه با بيماريها، تابع ضوابط مقرر در قوانين خاص مربوطه به خود مي باشد.

ماده۱۴ـ به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم ونيازمند كشور ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي موظف است به هنگام پذيرش دستيار تخصصي ، سهميه هاي جداگانه اي را براي مناطق محروم ونيازمندكشور اختصاص دهد۰ دستياران تخصصي استفاده كننده از سهميه مذكور موظفند پس از انجام دوره تخصص ، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند۰ و پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت خواهند نمود.

تبصره۱ـ دستياران استفاده كننده از سهميه موضوع اين ماده كه داراي پروانه دائم پزشكي هستند، نصف مدت دوره تخصصي با احتساب ضرايب مربوط در نقاط مذكور خدمت خواهند نمود.

تبصره۲ـ دستياران تخصصي موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستياري تعهد ثبتي لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بسپارند.

تبصره۳ـ قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها وموسسات آموزش عالي به قوت خود باقيست.

ماده۱۵ـ قانون تامين وسايل وامكانات تحصيل اطفال وجوانان ايراني واصلاحات آن به قوت خود باقي است وانجام خدمات موضوع اين قانون به عنوان قسمتي از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد.

ماده۱۶ـ آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي حداكثر ظرف ۲ ماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

لینک کوتاه : https://www.doctoran.ir/?p=10769

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.