خبرهای ویژه

» دسته‌بندی نشده » ضوابط مربوط به داروخانه داخلي بيمارستان

تاریخ انتشار : 1398/10/21 - 17:01

ضوابط مربوط به داروخانه داخلي بيمارستان

با توجه به آئين نامه داروخانه ها، داروخانه داخلي بيمارستان بدون در نظر گرفتن جمعيت و اولويت تقاضا با ارايه مدارك ذيل تأسيس خواهد شد : 1- تصوير پروانه تأسيس بيمارستان يا مجوز فعاليت از دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 2- گزارش كارشناسي بازديد از محل داروخانه (ضميمه 11) 3- مدارك مسئول فني داروخانه شامل : […]

با توجه به آئين نامه داروخانه ها، داروخانه داخلي بيمارستان بدون در نظر گرفتن جمعيت و اولويت تقاضا با ارايه مدارك ذيل تأسيس خواهد شد :
1- تصوير پروانه تأسيس بيمارستان يا مجوز فعاليت از دانشگاه علوم پزشكي مربوطه
2- گزارش كارشناسي بازديد از محل داروخانه (ضميمه 11)
3- مدارك مسئول فني داروخانه شامل : معرفي نامه از سوي رئيس بيمارستان و پذيرش مسئول فني داروخانه (ضميمه6) مندرجات بند (هـ) همين ضابطهدسته بندی : دسته‌بندی نشده
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه