خبرهای ویژه

» اخبار ویژه دانشجویان پزشکی » آشنایی کلی با مقررات دستیاری پزشکی

تاریخ انتشار : 1398/10/12 - 19:11

آشنایی کلی با مقررات دستیاری پزشکی

دستیارگرامی :  ضمن خیرمقدم وآرزوی توفیق در تمامی شئون زندگی، یادآور می شود که آگاهی از مقررات ونظام آموزشی برای هر دستیار در طول تحصیل ضرورت تام دارد و عدم اطلاع از مقررات به هر علت که باشد موجب سلب مسئولیت نخواهد شد. تعریف دوره دستیاری بالینی پزشکی :  ماده 1: دوره دستیاری رشته های […]

دستیارگرامی :

 ضمن خیرمقدم وآرزوی توفیق در تمامی شئون زندگی، یادآور می شود که آگاهی از مقررات ونظام آموزشی برای هر دستیار در طول تحصیل ضرورت تام دارد و عدم اطلاع از مقررات به هر علت که باشد موجب سلب مسئولیت نخواهد شد.

تعریف دوره دستیاری بالینی پزشکی : 

ماده 1: دوره دستیاری رشته های تخصصی بالینی یکی از مقاطع تحصیلات عالی دانشگاهی (Academic) است که متقاضیان واجد شرایط باداشتن مدرک دکتری پزشکی (M.D) از موفقیت درامتحان پذیرش دستیاری وگذراندن دوره های آموزشی تئوری وعملی وقبولی درامتحانات لازمه موفق به اخذ مدرک تخصصی دررشته مربوطه می گردند.

تعریف دستیار :

ماده 2 : دستیاربه فردی اطلاق می شود که با داشتن مدرک دکتری پزشکی عمومی وپذیرش در امتحان ورودی دستیاری جهت آموزشهای نظری وکسب مهارتهای عملی، دریکی ازرشته های تخصصی پزشکی طی مدت زمان مشخصی که برای آن دوره از طریق شورای آموزش پزشکی وتخصصی تصویب شده است به امر تحصیل ، آموزش ، پژوهش وانجام فعالیتهای کارورزی تخصصی اشتغال می ورزد.

هدف دوره دستیاری :

 ماده 3 : تربیت پزشک متخصص ومتعهد دررشته های موردنیازکشور جهت مهارتـهای نظـری وعملی ، آموزش پزشکی ، تعمیم وگسترش بهداشت درجامعه ، اموردرمانی وانجام فعالیتهای پژوهشی درراستای پیشبرد دانش پزشکی است .

الف ـ شرایط دوره آموزشی

ماده 4 : چنانچه فرد یا افرادی از معرفی شـدگان ازگروه آموزشـی مربوطـه ، واجدشرایـط توانائیهای جسمی وروانی برای تحصیل دردوره مربوطه شناخته نشوند ، می بایست گروه دلایل مستند خودرا به دانشگاه متبوع منعکس ودانشگاه نیز پس از کارشناسی لازم درصورت تائید مراتب را حداکثرظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورای آموزشی پزشکی و تخصصی اطلاع دهد ودبیرخانه درصورت تائید نسبت به معرفی جایگزین اقدام خواهد نمود.

ماده 5 : چنانچه دستیاران در طول دوره آموزشی دچار نقص عضو موثرجسمی یا روانی شوند ، گروه مربوطه می تواند با ذکر دلایل مراتب راجهت طرح درکمیسیون پزشکی منتخب دانشگاه به دانشکـده پزشکـی منعکس نماید. پس از تائید کمیسیون مذکـور وموافقت شـورای آموزشی دانشکـده ودانشگاه ازادامه تحصیل این افراد جلوگیری به عمل آید.

تبصره 1 : محرومیت یکساله و غرامت تحصیلی شامل این قبیل افراد نمی شود.
تبصره 2 : در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه ، چنانچه نقص عضو موثر حرفه ای برای

سایر رشته ها درهمان دانشگاه مانع ازادامه تحصیل درآن رشته ها نباشد و فرد حداقل نمره آخرین نفر پذیرفته شده رشته مربوطه را درهمان سهمیه وهمان سال در همان دانشگاه دارا باشد می تواند تغییررشته دهد.

ب ـ شروع دوره

ماده 6 : کلیه پذیرفته شدگان پس ازانجام ثبت نام قطعی موظف می باشند که ازاول مهرماه سال مربوطه دوره دستیاری را شروع نمایند.

ماده 7 : دستیاران پذیرفته شده درشش ماهه اول شروع به تحصیل مجاز به استفاده از مرخصی بدون دریافت کمک هزینه تحصیلی وتعویق دوره نمی باشند.

پ ـ ترک تحصیل و انصراف

ماده 8 : پس از اعلام نتایج آزمون ، پذیرفته شدگان اصلی وجایگزین درصورت انصراف درهر زمان یاعدم ثبت نام درموعد مقرر یا عدم شروع دوره ، مشمول یکسال محرومیت از پذیرش دردوره های دستیاری رشته های تخصصی بالینی پزشکی خواهدشد.

ماده 9 : ترک تحصیل ، انصراف وانقطاع دردوران تحصیل بیش از یکماه به دلایل غیر موجه منجر به لغودوره دستیاری خواهدشد. بازگشت به تحصیل دستیار قبل ازیکماه به درخواست خود متقاضی وموافقت دانشگاه بلامانع می باشد.

تبصره : پرونده داوطلبانی که پس از شروع دوره ، دستیاری آنها لغو می شود به دفتر حقوقی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ارسال ، تا براساس تعهدسپرده شده و مقررات موجود با آنها رفتار می شود .

ماده 10 : دستیارانی که درحین تحصیل متقاضی انصراف می باشند می باید درخواست انصراف خود را به انضمام موافقت دانشگاه مربوطه پس از احتساب هزینه های دریافتی وارائه تسویه حساب ازطریق دانشگاه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی ارائه نمایند تا جهت استیفای حقوق دولت اقدام شود .

ت ـ انتقال ، جابجایی ، تغییررشته و میهمانی

ماده 11 : انتقال ، جابجایی وتغییر رشته دستیاران درطول دوره دستیاری ممنوع می باشد.

ماده 12 : انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به تبع همسر به شرط اخذ موافقت دانشگاههای مبدا ومقصد درموارد زیر بلا مانع می باشد :

تبصره 1: انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به تبع همسر در صورتی مورد موافقت قرار می گیرد که همسر داوطلب دراستخدام دولت ویا سازمانهای وابسته به دولت بوده وموضوع انتقال همسر داوطلب پس از ثبت نام وپذیرش قطعی وی صورت گرفته باشد.
تبصره 2 : در شرایطی که همسر دستیار ، دستیار رشته های تخصصی پزشکی بالینی باشد انتقال وی به تبع همسر ، اعم از خانم یا آقا بلا مانع می باشد.
تبصره 3 : چنانچه همسر دستیار ، دستیار رشته های فوق تخصصی باشد انتقال دستیار رشته های تخصصی به تبع دستیار رشته های فوق تخصصی بلا مانع می باشد.

ماده 13 : میهمان شدن دستیاران حداکثر به مدت شش ماه باتوافق دانشگاههای مبدا ومقصد صرفا به منظور تبادلات علمی وآموزشی وفقط یکبار درطول تحصیل واز سال دوم دستیاری به بعد مجاز می باشد.

تبصره 1: میهمانی در شش ماهه آخر دوره دستیاری مجاز نمی باشد.
تبصره 2 : پرداخت کمک هزینه تحصیلی در طول مدت میهمانی ، به عهده دانشگاه مبدا می باشد.

ماده 14 : دستیاران پذیرفته شده در شش ماهه اول شروع به تحصیل مجاز به استفاده از مرخصی بدون دریافت کمک هزینه تحصیلی وتعویق دوره نمی باشد.

ث ـ نحوه اخذ تعهد

ماده 15 : ازکلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی دستیار ، توسط دانشگاههای علوم پزشکی ، تعهد عام اخذ می شود .

ماده 16 : مشمولین سهمیه مناطق محروم وسهمیه خانمها براساس ضوابط تعیین شده تعهد اخذ می گردد.

تبصره 1 : داوطلبان کادر ثابت ورسمی نیروهای نظامی وانتظامی وکارکنان وزارتخانه ها وسازمانها ونهادهای دولتی که باماموریت آموزشی آنان موافقت می گردد وملـزم به سپردن تعهـد محضری به محل استخدام خود هستند فرد ویا سازمان مربوطه موظف به پرداخت شهریه وکلیه هزینه های تحصیلی برابرضوابط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می باشد.

تبصره 2 : داوطلبانی که با مرخصی بدون حقوق وارد دوره های تخصصی می شوند ملزم به سپردن تعهد عام به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می باشند.

  ماده 17 : پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم قبل ازشروع دوره آموزشی ملزم به سپردن تعهد محضری خاص برای خدمت پس از فراغت ازتحصیل به میزان سه برابر مدت تحصیل دربیمارستانها یا مراکز بهداشتی درمانی مورد نظر ودرمانگاههای وابسته به دانشگاه مناطق محروم می باشند .

ماده 18 : افراد فارغ التحصیل با سهمیه خاص مناطق محروم فقط در حوزه منطقه محروم تعیین شده حق فعالیت درمانی ویاآموزشی خواهد داشت ودرخارج از منطقه مربوطه حق فعالیت تخصصی دررشته تحصیلی خود را تاپایان اتمام دوره تعهد ( سه برابر طول دوره تحصیل ) را ندارند .

ماده 19 : مدارک فارغ التحصیلی متخصصینی که ازسهمیه مناطق محروم استفاده می کنند تا پایان انجام تعهدات قانونی فوق الذکر صادر نخواهد شد وافراد مذکور تنها جهت اشتغال درمنطقه مورد نظر به دانشگاه مربوطه معرفی می شوند .

ج ـ آموزش دوره دستیاری

ماده 20 : دستیاران موظفند طبق برنامه ای که ازطرف گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شود ، در فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ودرمانی ، ازجمله کلاسهای نظری ،گزارش صبحگاهی ، گزارشهـای مرگ ومیر وگزارش مـوردی ( case report ) ، ژورنال کلاب ، کارورزیهـای بیمارستانی ودرمانگاهی، آزمایشگاهی وکشیکهای بخش ودرمانگاه مربوطه وماموریتهای علمی وطرحهای تحقیقاتی به طور فعال شرکت نمایند.

ماده 21 : تحصیل در دوره دستیاری به طور تمام وقت وبراساس نامه ای است که از طرف مدیر گروه تنظیم می شود .

حداقل ساعات کار به شرح زیر است :

1ـ روزهای شنبه الی چهارشنبه ازساعت 30/7 لغایت 30/16

2 ـ پنج شنبه ها از ساعت 30/7 لغایت 30/12

تبصره 1 : گزارش ماهانه حضور وغیاب وکارکرد دستیاران توسط روسای بخشها به معاونین آموزشی گروه یا مدیر گروه مربوطه و از طریق معاونین مراکز به دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد.

تبصره 2 : پرداخت مقرری تحصیلی منوط به ارائه گزارش کار ماهانه دستیاران می باشد.

تبصره 3 : افزایش سنوات تحصیلی باتمدید دوره دستیاران تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

 ماده 22 : حداقل برنامه کشیک دستیاران در زمینه های بالینی به شرح زیر خواهدبود:

سال اول 12 کشیک درماه

سال دوم 10 کشیک درماه

سال سوم 8 کشیک درماه

سال چهارم و پنجم 6 کشیک در ماه

تبصره 1 : کلیه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستانها ، از نهار ودستیاران کشیک علاوه برآن ازخوابگاه ، صبحانه وشام برخوردار خواهند بود.

تبصره 2 : تنظیم برنامه و افزایش کشیک موظف طبق ضوابط به عهده مدیر گروه است .

تبصره 3 : حکم آموزشی دستیار یک ساله است وصدور حکم سال بالاتر بعد از احراز شرایط ارتقاء سالیانه می باشد.

ماده 23 : همه ساله دو نفر از بین دستیاران تخصصـی دو سال آخـر در هر گروه آموزشـی بیمارستانی با توجه به کفایـت ، تعهـد ، وجـدان کاری ومیزان فعالیت آنها ، توسط دستیاران پیشنهاد واز بین آنها یک نفر به تائید شورای گروه انتخاب وبا حکم رئیس دانشکده به عنوان دستیار ارشد منصوب می شود.

تبصره : وظایف دستیار ارشد به موجب آئین نامه ای است که به پیشنهاد مدیر گروه و تصویب رئیس مربوطه به اجرا گذاشته می شود.

چ ـ مرخصیها

ماده 24 : دستیاران باتوجه به نیاز ودر صورت بروز موارد ناخواسته وضرورت می توانند در هر سال دستیاری از مرخصیهای استحقاقی، استعلاجی، زایمان وبدون مزایا استفاده نمایند .

ماده 25 : مرخصی استحقاقی :

دستیاران می توانند به ازاء هر ماه 5/2 روز وهر سال تحصیلی جمعا به مدت یکماه از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند .

تبصره : درصورت عدم استفاده از مرخصی در طول سال تحصیلی فقط 15 روز ذخیره وبه سالهای

بعد موکول می شود دستیار مجاز است درسال آخرحداکثر از 45 روز مرخصی ذخیره علاوه

بر مرخصی استحقاقی همان سال استفاده کند .

ترتیب استفاده ازمرخصی با نظر رئیس بخش وتائید مدیر گروه مربوطه خواهد بود .

ماده 26 : مرخصی بدون مزایا :

هر دستیار می تواند درطول دوره معادل مجموع مدت مرخصی استحقاقی خود با موافقت

رئیس بخش ومدیرگروه آموزشی ودانشکده انقطاع از تحصیل داشته باشـد ( برای مثـال

دستیار دوره های چهارساله می تواند از چهـار ماه مرخصی بدون کمک هزینه تحصیلـی استفاده نماید ) بدیهـی است مدت مذکـور به طول دوره دستیـاری افزوده خواهدشـد.

تبصره : پرداخت کمک هزینه تحصیلی دستیاری در مدت انقطاع تحصیلی مجاز نیست .

ماده 27 : مرخصی استعلاجی :

استفاده از مرخصی استعلاجی برای دستیاران به میزان حداکثـر یکماه درطول دوره دستیاری براساس گواهی پزشک وتائید پزشک معتمد وشورای پزشکی دانشگاه بلامانع است. در صورتی که غیبت دستیار به علت بیماری درطول دوره تحصیلی از یکماه بیشتر باشد برابر مابه التفاوت مدت مذکور به دوره دستیـاری وی با استفاده از مقرری دستیاری اضافه خواهد شد. اما در مدت بیماری بیش از سـه مـاه به دستیار مقـرری دستیـاری پرداخت نخواهدشد.

تبصره 1 : درصورت بروز بیماری ، دستیار موظف است مراتب را ظرف یک هفته به دانشگاه اطلاع دهد و ارائه گواهی استعلاجی برای شروع مجدد دوره الزامی است .

تبصره 2 : در صورتی که مدت بیماری دستیار از شش ماه تجاوز کند تصمیم گیری درمورد ادامه یا لغو دوره دستیاری پس از تائید شورای پزشکی دانشگاه به عهده شورای آموزشی دانشگاه خواهد بود.

ماده 28 : استفاده دستیاران خانم از چهارماه مرخصی زایمان برای یکبار درطول دوره دستیاری بلا مانع می باشد.

¨ فقط یکماه از این مدت جزء دوران آموزشی محاسبه می شود.

تبصره : فقط برای یکبار در طول دوره دستیاری استفاده کنندگان از مرخصی زایمان از مقرری دستیاری استفاده خواهند کرد.

ح ـ امور رفاهی

ماده 29 : به دستیاران ماهانه مبلغی به عنوان مقرری دستیاران پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : در مدت مرخصی استعلاجی بیش از سه ماه به دستیاران مقرری دستیاری تعلق نمی گیرد .

تبصره 2 : مقرری دستیاری دستیاران میهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت می شود.

تبصره 3 : به دستیارانی که با ماموریت آموزشی از سایر مراکز یا سازمانها در دوره های تخصصی شرکت می کنند مقرری دستیاری تعلق نمی گیرد.

تبصره 4 : پذیرفته شدگانی که با ماموریت آموزشی از وزارتخانه ها ، نهادها وسازمانها به استثناء دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت برای ادامه تحصیل به رشتـه های تخصصی وارد می شوند ملزم به سپردن تعهد محضری به محل استخدام خود هستند. فرد یا سازمان مربوطه موظف به پرداخت شهریه وکلیه هزینه های تحصیلی برابر ضوابط وزارت بهداشت می باشد.

ماده 30 : مقرری دستیاران همه ساله به میزان افزایش ضریب حقوقـی کارکنان دولت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت افزایش یافته که از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : در صورتی که همسر دستیار نیز دستیار باشد ، حق تاهل به هردوی آنها تعلق می گیرد .

تبصره 2: به دستیاران ارشد معادل ده درصد مقرری دستیاری ماهیانه به عنوان حق ارشدیت پرداخت خواهد شد .

تبصره 3: پرداخت مبالغ فوق در صورت تائید شورای هماهنگی هیئت امنا دانشگاهها قابل اجرا خواهد بود.

ماده 31 : مبنای مقرری دستیاران پایه با محل آموزش تخصصی و رشته تخصصی تغییر نمی کند.

ماده 32 : افزایش سنواتی مقرری دستیاران پس از قبولی در امتحان ارتقاء به سال بالاتر قابل اجرا می باشد و میزان افزایش سنواتی سالانه معادل پنج درصد مقرری دستیاری می باشد.

ماده 33 : مبلغ عیدی دستیاران معادل عیدی مصوب کارمندان دولت خواهد بود که باتصویب هیئت امنا دانشگاهها قابل پرداخت می باشد.

ماده 34 : درتمام مدت دوره دستیاری ، دستیاران به هیچ وجه حق تاسیس و اداره مطب خصوصی یا درمانگاهها را ندارند و نمی توانند حتی به صورت قراردادی وساعتی به استخدام هیچ یک از موسسات دولتی یا وابسته به آن ، بخش خصوصی قرارداد خاص استفاده نماید.

ماده 35 : دستیارانی که تمایل داشته باشند از مزایای بیمه خدمات درمانی به صورت خویش فرما استفاده نمایند می توانند با پرداخت پنجاه درصد حق سرانه از این امتیاز برخوردار شوند .

ماده 36 : در صورتی که شرایط خاصی خارج از موارد مشمول مواد آئین نامه مطرح شود تعیین تکلیف به عهده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خواهد بود .

خ ـ مقررات انضباطی

ماده 37 : دستیارانی که در انجام وظایف خود به نحو قابل توجهی کوشش کنند برحسب مورد به شرح زیر مورد تشویق قرار خواهند گرفت :

1 ـ اعطای تقدیرنامه از سوی مدیرگروه پیشنهاد رئیس بخش .

2 ـ اعطای تقدیرنامه ازسوی رئیس دانشکده به پیشنهاد رئیس بخش وتائید مدیرگروه .

3 ـ اعطای تقدیر نامه از سوی رئیس دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشکده .

ماده 38 : در صورتی که دستیاران مقیم در انجام وظایف محوله قصور ورزند ویا به اعمالی مغایر با قداست پزشکی و اهداف جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزند با توجه به اهمیت مسئله برحسب مورد تنبیهاتی به شرح زیر درمورد آنها اعمال خواهد شد:

1 ـ اخطار کتبی از سوی مدیرگروه به پیشنهاد رئیس بخش .

2 ـ توبیخ کتبی ازسوی رئیس دانشکده به پیشنهاد رئیس وتائید مدیرگروه .

ماده 39 : رسیدگی به تخلفات اولیه کارورزان ، دستیارانی که حداکثر موجب تعلیق چهارهفته ای خواهد شـد ( با قطع حقوق وافزایش دوره ودرج در پرونده ها ) با رئیس بیمارستـان ورئیس بخش مربوطه خواهد بود .

ماده 40 : ترکیب رسیدگی به تخلفات عبارتند از :

¨ رئیس بیمارستان یا رئیس بخش برحسب مورد

¨ مدیر گروه

¨ رئیس تحصیلات تکمیلی

ماده 41 : حق تجدید نظر با هیئت رئیسه دانشگاه ذیربط است .

تبصره : چنانچه دستیاری از دانشگاه اخراج شود حکم صادر چه به صورت اخراج موقت وچه دائم که زمان وشکل آن را خود کمیته تعیین خواهد کرد به منزله اخراج ازکلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور است .

ماده 42 : در صورت بروز تخلف شدیدتر از طرف دستیار کمیته رسیدگی به تخلفات یکی از مجازاتهای زیر را اعمال خواهد کرد :

الف ـ افزایش دوره به مدت سه ماه

ب ـ افزایش دوره به مدت بیش از سه ماه تا یک سال

ج ـ پیشنهاد اخراج دستیار به هیئت رئیسه دانشگاه ذیربط ( مفاد بند 9 سی وسومین نشست )

ماده 43 : عدم رعایت ضوابط درمقررات مربوط به دستیاری ، امور پزشکی را تخلف نامند که در صورت عدم رعایت عمدی تخلف مربوطه ( تقصیر ) وچنانچه غیر عمدی باشد ( قصور ) نامیده می شود .بروز تخلف برابر تعریف فوق از طرف دستیاران مستوجب تنبیهاتی طبق آئین نامه رسیدگی به تخلفات دستیاران خواهد بود.

مقررات امتحانات ارتقاء ـ گواهینامه تخصصی

1 ـ شرکت کلیه دستیاران رشته های تخصصی پزشکی واجد شرایط شرکت در امتحانات ارتقاء ـ گواهینامه تخصصی منوط به موفقیت در امتحانات وفعالیتهای درون دانشگاهی وکسب حداقل نمره (90) با توجه به معرفی رسمی مدیر محترم گروه مربوطه وثبت موضوع پایان نامه تخصصی وارائه آن طبق برنامه های مصوب خواهد بود.

2 ـ لازم است محاسبه نمرات نهائی ارزیابی درون دانشگاهی دستیاران با درنظر گرفتن ضرایب حیطه های مختلف کارنامه درون بخشی ونیز جدول تراز نمرات ارزیابی دانش نظری صورت پذیرد.

3 ـ برای دستیارانی که طبق مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفی می شوند لازم است دو نمره ارزیابی درون دانشگاهی ارسال شود یکی برای ارتقاء سال بالاتر ویکی برای ارتقاء سال پائین تر ( بدیهی است نمره امتحان سال پائین تر بیشتر از نمره ارتقاء سال بالاتر می باشد) تادر صورت عدم کسب حدنصابهای کتبی یامجموع سال بالاتر ، وضعیت قبولی دستیار در سال پائین تر بررسی می شود.

4 ـ لازم است نمرات نهائی ارزیابی درون دانشگاهی در فاصله زمانی مناسب وپیش از ارسال به این دبیرخانه به اطلاع دستیاران رسانده شود تازمان کافی جهت رسیدگی به اعتراضات احتمالی دستیاران باشد.

5 ـ رسیدگی به اعتراضات در مورد امتحان درون دانشگاهی به عهده کمیته تحصیلات تکمیلی می باشد.

مقررات امتحانات ارتقاء

– امتحان ارتقاء شامل دو بخش است:

الف ـ ارزیابی های درون دانشگاهی که از سوی گروههایی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است انجام می شود.

ب ـ امتحان کتبی تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی توسط دانشکده هایی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است برگزار می گردد.

– مجموع نمره های ارتقاء در هر سال برابر 300 است. 50 % کل نمره (150 نمره) اختصاص به ارزیابی درون دانشگاهی و 50% (150 نمره) اختصاص به امتحان کتبی دارد.

– هر دستیار برای ارتقاء به سال بالاتر باید سـه حداقل نمره را کسب نماید: حداقل نمره درون دانشگاهی، حداقل نمره کتبی، حداقل نمره کل و درغیر این صورت مردود شناخته می شود.

حداقل نمرات در دوره های مختلف طبق جدول زیر می باشد.

جدول نمرات ارتقاء برای دوره های سه ساله :

مقطع ارتقاء

حداقل نمره کتبی نسبت به ملاک مقایسه (A)

کف نمره کتبی مجاز

حداقل نمره درون دانشگاهی (B)

حداقل نمره کل

1به 2

40%

50

90

30+B+A

2به 3

50%

65

90

30+B+A

جدول نمرات ارتقاء برای دوره های چهارساله :

مقطع ارتقاء

حداقل نمره کتبی نسبت به ملاک مقایسه (A)

کف نمره کتبی مجاز

حداقل نمره درون دانشگاهی ( B)

حداقل نمره کل

1به 2

40%

50

90

30+B+A

2به 3

46%

60

90

30+B+A

3به 4

53%

70

90

30+B+A

 – نمرات محاسبه شده طبق فرمول ارائه شده جهت آزمون کتبی ارتقاء ، نمی بایست کمتر از نمرات کف مندرج در جداول فوق الذکر باشد و در صورتی که حد نصاب قبولی پس از محاسبه در فرمول مربوطه هر دانشگاه و در هر رشته تخصصی بیشتر از کف نمره کتبی مجاز مندرج در جداول فوق باشد، ملاک عمل، حد نصاب محاسبه شده توسط دانشگاه خواهد بود.

– به منظور وحدت رویه در دانشگاهها، میانگین نمره 20% شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترین نمرات را در هر گروه کسب کرده اند، ملاک مقایسه تعیین می گردد.

تبصره 1: چنانچه 20% تعداد شرکت کنندگان کمتر از یک نفر شود، ملاک همان یک نفر محاسبه شود.

تبصره 2: در مواردی که 20% تعداد شرکت کنندگان به صورت اعشاری در بیاید اگر کمتر از نیم باشد به سمت پایین و بالاتر و مساوی نیم به سمت نمره بالاتر گرد شود.

– در صورت عدم شرکت در امتحان کتبی (به دلایل غیر موجه ) و یا عدم کسب هریک از حد نصابهای منظور شده، دستیار مردود آن سال شناخته شده و لازم است در همان مقطع بر اساس برنامه آموزشی مدون همان سال با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شود.

– دستیاران زیر می توانند در آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقاء همزمان شرکت نمایند:

الف- دستیارانی که حد نصاب ارزیابی درون بخشی را کسب نموده باشند و به دلایل موجه در امتحان کتبی سراسری همان سال شرکت ننموده باشند.

ب- دستیارانی که حد نصاب ارزیابی درون بخشی و حد نصاب آزمون کتبی را کسب نموده اند ولی موفق به کسب حد نصاب سوم (مجموع) نشده اند. این دسته از دستیاران به صورت مشروط و طبق برنامه آموزشی سال بالاتر ادامه دوره داده و در سال بعد اجازه شرکت در آزمون ارتقاء را به صورت دو ارتقای همزمان خواهند داشت.

ج- دستیارانی که به دلیل گزینش یا استفاده از مرخصی زایمان یا معرفی دیرتر از موعد مقرر برای شروع دوره از طرف دبیرخانه، با کسر دوره روبرو شده و صرفاً به همین دلیل به یکی از امتحانات ارتقای کتبی سراسری معرفی نشده اند، در صورتی که دوره آنان تا قبل از پایان اسفند ماه سال مربوطه به اتمام برسد، با رعایت سایر مقررات مجاز به شرکت در آزمون ارتقاء و گواهینامه در همان سال می باشند.

– مواردی که می تواند به عنوان غیبت موجه تلقی شود از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به دانشگاهها ابلاغ گردیده و ارزیابی موجه بودن و یا غیر موجه بودن غیبت در امتحان ارتقاء و شرکت به صورت دو ارتقاء همزمان به عهده دانشگاه مربوطه می باشد.

– شرط شرکت این دسته از دستیاران در امتحان کتبی سال بعد (دو ارتقاء همزمان) کسب حد نصاب لازم امتحان درون دانشگاهی سال بالاتر خواهد بود.

– هر دستیار فقط برای یک بار در طول دوره می تواند با رعایت مقررات این آیین نامه در آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقاء همزمان شرکت نماید.

– درمدت میهمانی، ارزیابی درون دانشگاهی به عهده دانشگاه مقصد می باشد.

– دستیارانی که در طول دوره دستیاری سه بار مردود شوند از سیستم آموزشی تخصصی بالینی پزشکی خارج خواهند شد.

– دستیارانی که در مقطع تحصیلی سال اول دوبار مردود شوند مجاز به ادامه تحصیل در دوره مربوطه نمی باشند و از سیستم آموزشی تخصصی بالینی پزشکی خارج خواهند شد.

– دستیارانی که در دو ارتقای همزمان موفق به کسب حد نصاب سال پایین تر و یا بالاتر نشوند از نظر تعداد دفعات مردودی، یک بار مردود محسوب می شوند.

– دستیاران سال اول که تا پایان تیرماه سال مربوطه حداقل نه ماه از دوره تحصیلی خود را طی کرده باشند ملزم خواهند بود در امتحان کتبی سراسری ارتقاء 1 به 2 شرکت نمایند.

* دستیارانی که به دلایلی ( جایگزینی ـ گزینش و… ) دیرتر از موعد مقـرر به دانشگاه معرفی می شوند ، با گذراندن حداقل 8 ماه از دوره تحصیلی، ملزم به شرکت در امتحان ارتقاء کتبی سراسری یک به دو می باشند.

– دستیاران سالهای بالاتر در صورتی که در مجموع سنوات تحصیلی حداکثر سه ماه کسر دوره داشته باشند، می توانند در امتحان ارتقاء کتبی سراسری سال مربوطه شرکت نمایند.

به عنوان مثال در دوره های سه ساله:

برای ارتقاء 1 به 2 9 ماه

برای ارتقاء 2 به 3 21 ماه

برای گواهینامه تخصصی 3 به 3 33 ماه

ودر شرایط موضوع بند *
برای ارتقاء 1 به 2 8 ماه

برای ارتقاء 2 به 3 20 ماه

برای گواهینامه تخصصی 3 به 3 32 ماه

– داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.

– شرکت در امتحان کتبی سراسری منوط به قبولی در امتحان درون دانشگاهی است.

– ثبت موضوع پایان نامه به عنوان شرط معرفی به آزمون ارتقاء کتبی سراسری 1 به 2 الزامی می باشد.

– کلیه دستیارانی که درامتحان گواهینامه تخصصی شرکت نمایند موظفند دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی امتحان کتبی سراسری انجام دهند .

مقررات امتحانات گواهینامه و دانشنامه تخصصی ( بورد )

ماده 1- آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی در یک زمان و در یک دفترچه با 150 سئوال برگزار می گردد. در ضمن شرط معرفی دستیاران برای شرکت در آزمون گواهینامه کسب حداقل 60% نمره ارزیابی درون دانشگاهی است و حداقل نمره قبولی در آزمون گواهینامه در رشته هایی که تعداد شرکت کنندگان نوبت اول کمتر از 50 نفر باشد. 60% میانگین نمرات 20% برتر که بیشترین نمرات را کسب کرده باشند و در رشته هایی که تعداد شرکت کنندگان نوبت اول مساوی یا بیشتر از 50 نفر باشد 60% میانگین نمرات 10% برتر آن رشته به عنوان حداقل نمره قبولی در نظر گرفته می شود و حد نصاب قبولی در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی 70% نمره (معادل 105 از 150 نمره) می باشد.

تبصره 1: هر سئوال در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی دارای یک نمره می باشد.

ماده 2- در هر رشته هیئت ممتحنه تخصصی تشکیل می گردد (طبق نظر کمیسیون 7 نفره ناظر بر انتخابات اعضای هیئت ممتحنه)

ماده 3- شرایط معرفی به آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی:

1/3- کسب حداقل 90 نمره از ارزیابی درون دانشگاهی، بدیهی است دستیاران سال آخر برای معرفی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی جهت شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی نیازی به شرکت در امتحان کتبی ارتقاء پایان سال دانشگاهها را ندارند.

2/3- جهت معرفی دستیاران به آزمون گواهینامه تخصصی می بایست حداقل مدت 12 ماه از زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه ایشان گذشته باشد و دستیار در این مدت مشغول به طی دوره آموزشی بوده و در بخش مربوطه حضور داشته باشد. شایان ذکر است مشمولین دو ارتقاء همزمان مقاطع آخر مشمول این بند نبوده. بدیهی است میزان مدت آموزش جهت فراقت از تحصیل از دیگر مصوبات مربوطه پیروی دارد.

3/3- کلیه دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می نمایند، موظفند دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی به آزمون گواهینامه انجام دهند.

ماده 4- در صورت عدم معرفی جهت شرکت در آزمون و یا عدم شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی (به هر دلیل) دستیار مردود گواهینامه شناخته شده و لازم است بر اساس برنامه آموزشی مدون سال آخر با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شود.

ماده 5- دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی سه بار مردود شوند بدون اینکه در آزمون ارتقاء مردود شده باشند از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی خارج خواهند شد.

تبصره: دستیارانی که در دوران دستیاری به جز مرحله گواهینامه تخصصی دو بار مردود شوند حداکثر می توانند در 2 دوره متوالی و بدون وقفه تحصیلی در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت نمایند.

ماده 6- افرادی که طبق مصوبات حائز شرایط شرکت در آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی در یک سال می باشند با توجه به مصوبات موجود مبنی بر اینکه هر دستیار فقط یک بار در طول دستیاری می تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نماید می توانند مشمول دو آزمون مذکور در یک سال گردند.

ماده 7- داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.

ماده 8- دانشگاه موظف است لیست واجدین شرایط جهت آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور ارائه نماید این لیست در یک نوبت ارسال شده و غیر قابل تغییر است.

ماده 9- به منظور سنجش آگاهیها و مهارتهای فارغ التحصیلان رشته های تخصصی (شرکت کننده های این دوره آزمون گواهیناه تخصصی و دارندگان گواهینامه تخصصی سالهای قبل) دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر ساله در سطح کشوری و توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی آزمون دانشنامه تخصصی در یک نوبت و در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می گردد.

تبصره 1- از نظر تعداد دفعات شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.

تبصره 2- داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه در سالهای قبل می باشند جهت شرکت در آزمون مربوطه در دوره های بعد ملزم به ارائه گواهی اشتغال از دانشگاه محل خدمت (طرح و ضریب K) یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تایید معاونت سلامت می باشند.

ماده 10- ثبت نام مشروط دستیارانی که دوره دستیاری آنان حداکثر تا آخر آبان ماه سال مربوطه پایان می یابد بلامانع می باشد.

تبصره 1- داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره (تا آخر آبان ماه) نخواهد شد.

تبصره 2- لازم است دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی شرکت می نمایند باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزش مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه نمایند.

ماده 11- کلیه سئوالات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی بر اساس منابع تعیین شده توسط هیئت ممتحنه رشته های مربوطه تهیه می گردد.

ماده 12- حد نصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی 70% کل نمره آزمون کتبی و 70% کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود.

تبصره 1- شرط شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی کسب حداقل 70% کل نمره آزمون کتبی خواهد بود.

تبصره 2- در صورت مردودی در آزمون شفاهی، اعتبار قبولی آزمون کتبی حداکثر تا پنج سال به قوت خود باقی خواهد بود و در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی می باشند.

ماده 13 – قبول شدگان کتبی دانشنامه تخصصی جهت آزمون دانشنامه تخصصی شفاهی معرفی خواهند گردید. این امتحان صرفاً به صورت OSCE برگزار خواهد شد.

ماده 14- رسیدگی به اعتراضات دریافت شده در مورد آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی در موعد مقرر اعلام شده از سوی دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی کشور توسط هیئت های ممتحنه انجام می گیرد.

ماده 15 – در اعلام نتایج آزمون دانشنامه تخصصی شفاهی به مقالات پژوهشی که در ارتباط با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیاران و در طول دوره دستیاری در یکی از مجلات معتبر به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشند بر طبق دستورالعمل دبیرخانه و با نظر هیئت ممتحنه حداکثر تا 15 نمره به شرط قبولی در آزمون شفاهی تعلق می گیرد.

ماده 16- تعیین نفرات برتر بر اساس آزمون کتبی با ضریب 2 و آزمون شفاهی با ضریب 1 محاسبه خواهد شد.

ماده 17 – زمان آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی نیمه اول شهریور ماه می باشد.

ماده 18 – میزان حق ثبت نام شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی برای نوبت اول 000/110 ریال، نوبت دوم 000/220 ریال و برای نوبت سوم 000/495 ریال می باشد.
 توجه

کلیه دستیاران موظف می باشند موارد ذیل را برابر مقررات انجام دهند در غیر این صورت جهت معرفی به امتحانات سراسری ارتقاء ، گواهینامه ، دانشنامه و فارغ التحصیلی مجوزی نمی باشد.

1 ـ گذراندن کارگاههای آموزشی قبل از شروع دستیاری شامل :

1/1 ـ کارگاه روش تحقیق 2/1 ـ کارگاه مهارتهای بالینی

3 /1 ـ کارگاه مستندسازی

2 ـ دستیاران گروه زنان وزایمان وکودکان علاوه بر کارگاههای بند یک موظف به گذراندن کارگاههای ذیل می باشند :

1/2ـ کارگاه احیاء نوزادان 2/2 ـ کارگاه مانا

3/2 ـ کارگاه تغذیه با شیر مادر   4/2- کارگاه کودک سالم

3 ـ کلیه دستیاران موظفند موضوع پایان نامه خود را حداکثر تا زمان معرفی به امتحان کتبی ارتقاء 1 به 2 دستیاری تعیین و به ثبت رسانده باشند.

4 ـ کلیه دستیارانی که در امتحان گواهینامه تخصصی شرکت می نمایند موظفند دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی امتحان کتبی سراسری انجام دهند .

5 ـ دستیاران پذیرفته شده در 6 ماهه اول شروع به تحصیل ، مجاز به استفاده از مرخصی بدون دریافت کمک هزینه تحصیلی و تعویق دوره نمی باشند .

6 ـ ترک تحصیل ، انصراف و انقطاع در دوران تحصیل بیش از یک ماه به دلایل غیر موجه منجر به لغو دوره دستیاری خواهد شد . بازگشت به تحصیل دستیار قبل از یک ماه به در خواست خود متقاضی و موافقت دانشگاه بلا مانع می باشد .

7 ـ این دانشگاه از پذیرش هرگونه درخواست درزمینه نقل وانتقال و جابجایی به هرعلت درطول دستیاری معذور است .

8 ـ کلیه دستیاران سال آخر موظف به گذراندن طرح یک ماهه خود در 6 ماهه اول سال پایانی دوره دستیاری می باشند .

9 ـ استفاده از روتیشن که در صورت صلاحدید دانشگاه خواهدبود در سال اول و پایانی دستیاری مقدور نیست .دسته بندی : اخبار ویژه دانشجویان پزشکی , اطلاعیه ویژه دستیاران پرشکی , دانشجویان , دستیاران
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه