برای آگاهی از شرایط جدید صدور پروانه مطب و سایر فعالیت های پزشکی به جدول زیر مراجعه نمایید.

 

دریافت تبصره ۷ ماده ۱۳ شرایط جدید صدور پروانه به استناد تبصره ۷ ماده ۱۳
دریافت بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۴۱ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ وزارت بهداشت در خصوص متخصصین پزشکی سهمیه بانوان که در حال گذراندن تعهد تخصص می باشند.
دریافت بخشنامه عدم فعالیت پزشکی بخشنامه عدم فعالیت پزشکان در حال تحصیل متخصص ، فوق تخصص ، پی اچ دی و فلوشیپ
دریافت دستور العمل گواهی نهایی بازآموزی دستور العمل گواهی نهایی بازآموزی در خصوص گروههای پیراپزشکی و حرف وابسته پزشکی
دریافت بخشنامه تعهدات تخصصی بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تعهدات تخصصی برخی رشته ها
دریافت صدور مجوز دفاتر کار جهت متقاضیان فاقد سابقه کار اطلاعیه صدور مجوز دفاتر کار جهت متقاضیان فاقد سابقه کار .
دریافت صدور مجوز دفترکار برای دو مرکز درمانی صدور مجوز دفترکار برای دو مرکز درمانی در خصوص گروههای پیراپزشکی و حرف وابسته پزشکی
دریافت اخذ پایان تعهدات تخصصی در خصوص پزشکان صدور گواهی پایان /معافیت تعهدات تخصصی از دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت (( در خصوص پزشکان ))
دریافت فرم فقدان فرم استشهادیه فقدان پروانه و مجوز دفترکار
دریافت فرم تایید محل اقامت همسـر فرم تایید محل اقامت همسـر جهت بانوان پزشک و دندانپزشک عمومی
دریافت فرم ۵ امضا جهت محوز فعالیت محدود
دریافت مطب مشترک مطب مشترک و دو مطب در یک شهرستان
دریافت مجوز فعالیت محدود در شهر دوم دستورالعمل مجوز فعالیت محدود در شهر دوم
دریافت عدم تعهدات تخصصی ارائه نامه عدم تعهدات تخصصی (جهت فارغ التحصصیلان خارج از کشور )از وزارت بهداشت -دفتر مدیریت تعالی
دریافت مدارک دفاتر کار مدارک جهت اخذ مجوز دفاتر کار