• برابر با : Thursday - 1 October - 2020
کل اخبار 2734

بایگانی‌های ADR | دکتران

تداخل دارو – غذا

تداخل دارو – غذا

برای مشاهده تداخل دارو-غذا کلیک نمایید.

اطلاعیه های ADR

اطلاعیه های ADR

برای مشاهده عوارض دارویی کلیک نمایید.

ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR) به عنوان تنها مرکز ملی در سطح کشور به جمع آوری و ثبت گزارشهای عوارض دارویی مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشکی می پردازد.