بایگانی‌های دستورالعمل ها | دکتران

آيين نامه های مرتبط با تاسيس مطب

آيين نامه های مرتبط با تاسيس مطب

آیین نامه استاندارد سازی تابلوها ، سرنسخه های موسسات پزشکی و شرایط و ضوابط بهداشتی در مطب و ...

آیین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی

آیین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی

آیین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی و شاغلان حرف پزشکی

آيين ‏نامه اجرائى قانون اجازه تأسيس مطب – مصوب ۱۳۶۲

آيين ‏نامه اجرائى قانون اجازه تأسيس مطب – مصوب ۱۳۶۲

مطب به محلى اطلاق می شود كه پزشك در آن محل اعم از بخش خصوصى يا خيريه يا آزاد به طبابت می پردازد.

دستورالعمل ها و آئین نامه های نظارت بر درمان

دستورالعمل ها و آئین نامه های نظارت بر درمان

برای مشاهده دستوالعمل ها و آیین نامه ها کلیک نمایید.

قوانین و آیین نامه‌های پزشکی

قوانین و آیین نامه‌های پزشکی

برای مشاهده آیین نامه ها بر روی هر موضوع کلیک نمایید.

دستورالعمل صدور گواهی نهائی انجام برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

دستورالعمل صدور گواهی نهائی انجام برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

گزيده اي از ضوابط كلي اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي

چک لیست بازدید از مطب ها

چک لیست بازدید از مطب ها

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

دستوالعمل و آيين نامه تاسيس مطب

دستوالعمل و آيين نامه تاسيس مطب

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

آئین نامه تاسیس درمانگاه ها

آئین نامه تاسیس درمانگاه ها

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

دستوالعمل ها،ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه در کشور

دستوالعمل ها،ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه در کشور

دستوالعمل ها و شرايط تأسيس داروخانه در تمامی شهرهای کشور

دستورالعمل ها و آیین نامه های تاسیس درمانگاه عمومی و تخصص و سایر مراکز پزشکی

دستورالعمل ها و آیین نامه های تاسیس درمانگاه عمومی و تخصص و سایر مراکز پزشکی

مشاهده دستورالعمل ها و آیین نامه های تاسیس درمانگاه عمومی و تخصص و سایر مراکز پزشکی.

دستورالعمل های اداره صدور پروانه‌ها

دستورالعمل های اداره صدور پروانه‌ها

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

دستورالعمل های واحد درمان سوء مصرف مواد

دستورالعمل های واحد درمان سوء مصرف مواد

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

دستورالعمل های امور سرپایی

دستورالعمل های امور سرپایی

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

دستورالعمل های اداره نظارت بر درمان بیمارستانی

دستورالعمل های اداره نظارت بر درمان بیمارستانی

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

دستورالعمل های اداره اعتباربخشی بیمارستان ها

دستورالعمل های اداره اعتباربخشی بیمارستان ها

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

دستورالعمل های اداره نظارت بر موسسات پرتو پزشکی

دستورالعمل های اداره نظارت بر موسسات پرتو پزشکی

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

دستورالعمل های اداره نظارت بر درمان درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود

دستورالعمل های اداره نظارت بر درمان درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

دستورالعمل های اداره نظارت بر آزمایشگاه های آسیب شناسی و تشخیص طبی

دستورالعمل های اداره نظارت بر آزمایشگاه های آسیب شناسی و تشخیص طبی

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.