بایگانی‌های دبیرخانه ها | دکتران

آدرس اینترنتی دبیرخانه های تخصصی

جهت مراجعه به آدرس اینترنتی دبیرخانه های تخصصی کلیک نمایید.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

با مراجعه به سایت می توانید به اطلاعات دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی دسترسی داشته باشید.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

با مراجعه به سایت اصلی می توانید به اطلاعات دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی دسترسی داشته باشید.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

با مراجعه به سایت اصلی می توانید به اطلاعات دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی دسترسی داشته باشید.

دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی

دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی

با مراجعه به سایت اصلی می توانید به اطلاعات دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی دسترسی داشته باشید.

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

با مراجعه به سایت اصلی می توانید به اطلاعات دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی دسترسی داشته باشید.

دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

با مراجعه به سایت اصلی می توانید به اطلاعات دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی دسترسی داشته باشید.

دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی

دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی

با مراجعه به سایت اصلی می توانید به اطللاعات دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی دسترسی داشته باشید.

اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت آموزشی

اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت آموزشی

با مراجعه به سایت اصلی می توانید به اطلاعات دبیرخانه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی دسترسی داشته باشید.