• برابر با : Thursday - 26 November - 2020
کل اخبار 2856

بایگانی‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز | دکتران

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

جهت مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کلیک نمایید.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

جهت مراجعه به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کلیک نمایید.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

جهت مراجعه به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کلیک نمایید.

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

جهت مراجعه به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

جهت مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کلیک نمایید.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

جهت مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کلیک نمایید.

تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

جهت مراجعه به تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کلیک نمایید.