بایگانی‌های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دکتران

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جهت مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کلیک نمایید.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جهت مراجعه به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کلیک نمایید.  

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جهت مراجعه به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کلیک نمایید.

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جهت مراجعه به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کلیک نمایید.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جهت مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جهت مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کلیک نمایید.

تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جهت مراجعه به تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کلیک نمایید.