بایگانی‌های دانشگاه ها | دکتران

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

جهت مراجعه به سامانه دانشگاه علوم پزشکی مجازی کلیک نمایید.

آدرس اینترنتی دبیرخانه های تخصصی

جهت مراجعه به آدرس اینترنتی دبیرخانه های تخصصی کلیک نمایید.

دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۶۲ به همت سومین شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی اولین دانشکده پزشکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در یزد با پذیرش ۳۳ دانشجوی پزشکی شروع به کار نمود

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

جهت مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کلیک نمایید.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

جهت مراجعه به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کلیک نمایید.  

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

جهت مراجعه به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

جهت مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کلیک نمایید.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

جهت مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کلیک نمایید.

معرفی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

جهت مراجعه به معرفی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کلیک نمایید.

دانشگاه علوم پزشکی همدان

جهت مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی همدان کلیک نمایید.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

جهت مراجعه به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان کلیک نمایید.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

جهت مراجعه به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان کلیک نمایید.

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

جهت مراجعه به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان

جهت مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان کلیک نمایید.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

جهت مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان کلیک نمایید.

معرفی دانشگاه علوم پزشکی همدان

جهت مراجعه به معرفی دانشگاه علوم پزشکی همدان کلیک نمایید.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

جهت مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کلیک نمایید.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

جهت مراجعه به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کلیک نمایید.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

جهت مراجعه به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کلیک نمایید.