• برابر با : Thursday - 29 October - 2020
کل اخبار 2813

بایگانی‌های بازآموزیهای دندانپزشکی | دکتران

لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع

لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع

برای اطلاع از لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع به سایت مراجعه نمایید.

برنامه های غیرحضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برنامه های غیرحضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برای آگاهی از برنامه های غیرحضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور به سایت مراجعه نمایید.

برنامه های حضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برنامه های حضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برای آگاهی برنامه های حضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور به سایت مراجعه نمایید.