• برابر با : Saturday - 10 April - 2021
کل اخبار 2987

بایگانی‌های بازآموزی ها | دکتران

کنفرانس تازه های بیماریهای گوارش و کبد

کنفرانس تازه های بیماریهای گوارش و کبد

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران برگزار می کند

برنامه های غیرحضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برنامه های غیرحضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برای آگاهی از برنامه های غیرحضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور به سایت مراجعه نمایید.

برنامه های حضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برنامه های حضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برای آگاهی برنامه های حضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور به سایت مراجعه نمایید.