• برابر با : Saturday - 26 September - 2020
کل اخبار 2703
1

صلاحیت ۴۵ دانشکده پزشکی کشور تایید شد/ تایید مشروط ۱۸ دانشکده

  • کد خبر : 11857
  • 26 مرداد 1399 - 12:10
آرای نهایی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه های کشور توسط شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور صادر و به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این آرا از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت منتشر شده است.

از تعداد ۶۴ دانشکده پزشکی که مورد اعتباربخشی قرار گرفتند، صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شیراز به مدت سه سال و صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی ۲۲ دانشگاه های علوم پزشکی به مدت ۲ سال و صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی به مدت یک سال تایید شده است.

همچنین از تعداد ۶۴ دانشکده پزشکی که مورد اعتباربخشی قرار گرفته اند صلاحیت یک دانشگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به پیش رای اعتباربخشی است.

از تعداد ۶۴ دانشکده پزشکی که مورد اعتباربخشی قرار گرفته تعداد ۱۶ مورد حکم تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یک سال بعد و ۲ مورد هم لزوم اعتباربخشی ۶ ماه بعد را دریافت کرده اند.

جدول اعتبار آرای نهایی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه های کشور تا ۱۴ تیر ۹۹ صادره توسط شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نام مرکز حکم اعتباربخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت سه سال
دانشگاه علوم پزشکی شیراز تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت سه سال
حکم تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی ایران تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی مشهد تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی تبریز تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی کرمان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی کردستان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی گلستان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی مازندران تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی همدان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی آبادان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی بابل تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی گناباد تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت ۲ سال
حکم تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی قزوین تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی قم تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی کاشان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی گیلان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی اراک تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی البرز تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی ایلام تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی زابل تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی زنجان تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی دزفول تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی فسا تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشگاه علوم پزشکی ارتش(آجا) تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
پردیس رامسر دانشگاه علوم پزشکی مازندران تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یکسال
حکم تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشگاه علوم پزشکی لرستان تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشگاه علوم پزشکی بم تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشگاه علوم پزشکی جهرم تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشگاه شاهد تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی یکسال بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی ۶ ماه بعد
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون تایید مشروط با اخطار دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه و لزوم اعتباربخشی ۶ ماه بعد
لینک کوتاه : http://www.doctoran.ir/?p=11857

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.